Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.253

18-12-17 12:53

Din 18.12.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2018

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr.60276/06.12.2017
Având  în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.47 alin.3, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile ianuarie-februarie 2018,  în persoana dlui consilier Pui Dragoș Cristian.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dl. consilier Pui Dragoș Cristian;
-Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA