Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.252

18-12-17 12:52

Din 18.12.2017 privind constituirea Comisiei mixte de analiză a ofertelor pentru realizarea proiectului ”Internet Hotspot” în Municipiul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere:
Procesul Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local Reghin din data de 22.09.2017, adresele Vodafone România și Orange România, înregistrate la Primăria Reghin sub numerele 49466/29.08.2017, respectiv 51845/22.09.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.59781/29.11.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 55 alin.9, coroborate cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei mixte de analiză a ofertelor pentru realizarea proiectului ”Internet Hotspot” în Municipiul Reghin.
        (2) Comisia va fi alcătuită din 5 membrii după cum urmează:
•Pui Dragoș Cristian - Consilier local 
•Kelemen Szabolcs  - Consilier Local
•Pușcaș Alexandru   - Consilier Local
•Toth Attila -  Inginer Programator - în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
•Man Sorin - Inginer Știința sistemelor și calculatoarelor - referent in cadrul Casei de cultură ”Eugen Nicoară” Reghin


Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei conform anexei, care face perte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții Publice, Managementul Proiectelor Compartimentul Juridic, și va fi publicat pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa