Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.251

18-12-17 12:51

Din 18.12.2017 privind stabilirea unor normative de cheltuieli în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 61036/13.12.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile:
-Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. b) coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se stabilesc normative de cheltuieli pentru Municipiul Reghin, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa