Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.250

18-12-17 12:50

Din 18.12.2017 privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin asupra apartamentului nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizând solicitarea nr.4232/13.12.2017 a Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin, înregistrată la instituția noastră sub nr.61038/13.12.2017 și raportul de specialitate nr.61045/13.12.2017 al compartimentului juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
•dispoziţiile art.867,art.868 si art.869 Codului Civil , privind constituirea, exercitarea și stingerea dreptului de administrare;
•prevederile art.21, art.36, (2), c), art art36, (5), a) și art.123, (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin  asupra apartamentului nr.101, având destinația locuință de serviciu situat în Reghin, B-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile art.1, din HCL Reghin nr.190/26.10.2017, privind  darea în administrare către Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin a apartamentelor nr.14 și nr.101, cu destinația locuință de serviciu, situate în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș.


Art.3. Predarea – preluarea locuinței de serviciu menționată la art.1 se va face în baza unui proces verbal încheiat între parți .


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimenul Administrarea Domeniului Public și Privat și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin,  Școala Gimnazială ”Augustin Maior”  Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe Compartimenul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic și va fi afișat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa