Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.249

18-12-17 12:49

Din 18.12.2017 privind revocarea HCL Reghin nr.192/2017 privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.60022/12.12.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1 precum și prevederile art. 45 alin. (1), precum din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se revocă HCL Reghin nr.192/26.20.2017 privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin..


Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Biroul Administrație Publică Locală, Parohia Evanghelică CA Reghin, și va fi publicată pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA