Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.248

18-12-17 12:48

Din 18.12.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spațiului în suprafață de 193,84 mp, din incinta Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga„ situat în municipiul Reghin, str. Vânătorilor, nr. 27-33

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate nr. 60332/06.12.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul dispozițiilor art. 123, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spaţiului în suprafață de 193,84 mp din incinta Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga”, situat în Municipiul Reghin, str. Vânătorilor, nr. 27-33, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, indentificat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.    


Art.2 Se aprobă prețul de pornire al licitației, în cuantum de 1796 lei/lună, stabilit conform Raportului de Evaluare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului în suprafață de 193,84 mp, din incinta Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga”, situat în municipiul Reghin, str. Vânătorilor, nr. 27-33, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.


Art.4 Se aprobă modelul contractului de închiriere potrivit Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.


Art.5 Se încuviințează executarea de către chiriaș – pe cheltuiala sa exclusivă -  a lucrărilor de amenajare a spațiului.


Art.6  Anexele 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic și Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe, afişare. 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa