Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.247

18-12-17 12:47

Din 18.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin precum și Regulamentul de funcționare a acesteia

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu nr.60456 din 07.12.2017 prin care se propune aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a Municipiului Reghin și Regulamentul de funcționare a acesteia,  precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile art. 37, din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare,
În temeiul articolului 36 alin (5) lit. ” e ” combinat cu art. 45 alin (2) lit. ” e ” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism conform Anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se aprobă Regulamentul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Cu data prezentei hotărâri ,  se revocă orice alte dispoziții contrare.


Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri , se împuternicește comisia numită la Art 1.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureș – Arhitect Şef, Primarul Municipiului Reghin,Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu, persoanelor menţionate în anexa 1, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER,  
KELEMEN SZABOLCS 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexa