Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.1

08-01-18 15:01

Din 08.01.2018 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 al bugetului fondurilor nerambursabile sursa D secțiunea de dezvoltare , în sumă de 47.843,04 lei din excedentului bugetar al anului 2016

Consiliul local al municipiului Reghin , judetul Mures;
Văzând Raportul de specialitate nr.151/4.01.2018 al Serv. Buget-contabilitate, prin care se propune Consiliului local aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul  2017 în sumă de 47.843,04 lei de la secțiunea de dezvoltare a bugetului fondurilor nerambursabile din  excedentul bugetar  al anului 2016, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Văzând prevederile art.58(1) din OUG nr.63/2010 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale coroborat cu prevederile O.M.F.P. nr.3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea  exercițiului bugetar al anului 2017
În temeiul art.36(4)lit.a) combinat cu art.45(2) lit.a) și art.115(1) lit.b) din Legea 215/2001 actualizată-privind administrația publică locală,  


HOTĂRĂȘTE:


Art.1- Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 în sumă de 47.843,04 lei de la secțiunea de dezvoltare a  bugetului fondurilor nerambursabile din excedentul bugetar al anului 2016


Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul buget-contabilitate din cadrul Primăriei Reghin.


Art.3- Prezenta hotărâre se comunică la: Institutia Prefectului jud. Mureș, Primarul municipiului Reghin,  Serv. Buget-contabilitate, Celor interesați, Afișare


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,    
PUI DRAGOȘ CRISTIAN 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA