Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.2

08-01-18 15:02

Din 08.01.2018 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului total rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

Consiliul local al municipiului Reghin , județul Mureș;
Văzând Raportul de specialitate  nr. 152/4.01.2018 al Serv. Buget-contabilitate, prin care se propune Consiliului local aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului total al bugetului general al UAT Reghin rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017,  precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Văzând prevederile art.58(1) din OUG nr.63/2010 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale coroborat cu prevederile O.M.F.P. nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea  exercițiului bugetar al anului 2017
În temeiul art.36(4)lit.a) combinat cu art.45(2) lit.a) și art.115(1) lit.b) din Legea 215/2001 actualizată-privind administrația publică locală,  


HOTĂRĂȘTE:


Art.1- Se aprobă utilizarea în anul 2018 a excedentului  rezultat la încheierea  exercițiului bugetar pe anul 2017astfel :
-excedentul total de la cele două secțiuni ale bugetului local -sursa A în sumă de 691.369,89 lei să fie utilizat pentru finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de dezvoltare-pentru investiții la bugetul local
-excedentul total de la bugetul activităților autofinanțate (păduri, pășuni, piață)

-sursa E în sumă de 275.920,14 lei  să fie utilizat parțial  în sumă de 75.920,14 lei pentru acoperirea temporară a golului de casă de la aceste activități  și parțial în sumă de 200.000 lei să fie preluat la bugetul local și utilizat  pentru finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de dezvoltare-pentru investiții


Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul buget-contabilitate din cadrul Primăriei Reghin.


Art.3- Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului jud. Mureș, Primarul municipiului Reghin,  Serv. Buget-contabilitate,Celor interesați, Afișare


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,    
PUI DRAGOȘ CRISTIAN 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA