Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.213

23-11-17 08:13

Din 23.11.2017 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 57882/14.11.2017 prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească numărul de burse și cuantumul acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. b, ale art. 36, alin. (4), lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Reghin, pentru anul şcolar 2017- 2018, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează:


a) Burse de performanță, în cuantum de 100 lei/lună, astfel:
3 burse – Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”
2 burse – Liceul Tehnologic „Petru Maior”
1 bursă – Școala Gimnazială „Florea Bogdan”
10 burse- Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”
8 burse- Școala Gimnazială „Augustin Maior”
TOTAL –  24 burse de performanță

b)Burse de merit, în cuantum de 75 lei/lună, astfel:
123 burse - Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”
250 burse - Liceul Tehnologic „Petru Maior”
25 burse - Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”
200 burse-Școala Gimnazială „Augustin Maior”
135 burse – Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”
80 burse – Școala Gimnazială „Florea Bogdan”
1 bursă- Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina
TOTAL – 814 burse de merit

c) Burse de studiu, în cuantum de 50 lei/lună, astfel
6 burse - Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”
10 burse – Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”
20 burse- Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”
TOTAL – 56 burse de studiu

d) Burse sociale, în cuantum de 40 lei/lună, astfel:
21  burse - Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”
30 burse - Liceul Tehnologic „Petru Maior”
25 burse – Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”
5 burse - Școala Gimnazială „Florea Bogdan”
34 burse - Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina
41 burse- Școala Gimnazială „Augustin Maior”
TOTAL –  156 burse sociale

e) Premii echivalente cu valoarea unei burse de performanță
4 premii- Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”


Art.2.  În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Învăţământ, Cultură, Sport” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin și instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Învăţământ, Cultură, Sport” din aparatul de specialitate al Primarului, instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Reghin, afișare.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS

 
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA