Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.214

23-11-17 08:14

Din 23.11.2017 privind completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind insușirea inventarului domeniului public al Municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA a imobilului - garaje autovidanje

Consiliul Local al municipiului Reghin; 
Analizând Raportul de specialitate nr. 57960/14.11.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art.8 alin.(1), (2) și (3) lit.„d”, art.10 alin.(4) , art.30 şi art.31 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale  art.10 lit. „d” şi art.12 alin.(1) lit. „e”din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Normele tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor și judetelor, aprobate prin HG 548/1999, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; precum și prevederile Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL 64/27.03.2017 privind încuviințarea realizării lucrărilor de construire a două garaje  în incinta Stației de epurare a Municipiului Reghin;
Conform Autorizației de construire nr. 60 din 14.06.2017 și a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 357 din 14.09.2017;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 29.06.2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Reghin, se completează după cum urmează:
a) Secțiunea I Bunuri Imobile se completează cu o poziție nouă, și anume cu poziția nr. 622  reprezentând imobilul - garaje autovidanje, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se aprobă concesionarea către SC „Compania Aquaserv” SA a imobilului din domeniul public  ce face obiectul art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Lista bunurilor proprietate publică a municipiului Reghin aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare, anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se completează cu imobilul ce face obiectul art.1.


Art.4. Predarea - primirea imobilului - garaje autovidanje din incinta Stației de Epurare Reghin, se va realiza în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri de către o comisie numită prin dispoziție a Primarului. 


Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Județean Mureș să semneze în numele şi pe seama Municipiului Reghin, Actul Adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi SC Compania Aquaserv SA.


Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  AQUA INVEST MUREŞ şi SC Compania Aquaserv SA.


Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi SC „Compania Aquaserv” SA, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA