Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTARÂREA NR.215

23-11-17 08:15

Din 23.11.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA SA pentru suprafața de 150 mp teren, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului  Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 53442/06.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2015 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Conform HCL Reghin nr. 186/17.12.2013 privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe și terenurile aferente acestora, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Reghin.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se aprobă prelungirea, prin  Act adițional, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a duratei Contractului de închiriere nr. 4126/03.10.2012 încheiat între Municipiul Reghin pe de o parte și SC ORANGE ROMÂNIA SA  pe de altă parte, pentru suprafața de 150 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, situat în prelungirea străzii Pictor N. Grigorescu, pe care este edificată construcția – stație de relee pentru telecomunicații.


Art.2. Se aprobă modelul actului adițional conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă prețul de închiriere al terenului, în cuantum de 6 lei/mp/lună, conform pct.14 din Anexa la HCL Reghin nr. 186/17.12.2013 privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe și terenurile aferente acestora, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Reghin.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze actul adițional.


Art.5. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, SC ORANGE ROMÂNIA SA, afișare.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Descarca:  Anexă la HCL Reghin nr.215/23.11.2017