Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.165

21-09-17 14:57

Din 21.09.2017 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Reghin d-lui părinte protopop Beldean Teodor

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Expunerea de motive a d-nei primar Maria Precup, precum și recomandările de susținere în vederea acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Reghin preotului protopop Beldean Teodor;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Administrație Publică Locală nr. 51354/19.09.2017, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile art. 6, lit. C, art. 8, art. 10 și art. 11 din Regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare al Municipiului Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 211/27.11.2014;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (8) coroborat cu art. 45 alin (1) și art. 115  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se conferă titlul de ”Cetățean de Onoare” al Municipiului Reghin d-lui părinte protopop Beldean Teodor, pentru rezultate remarcabile în activitate precum și pentru modul în care a reprezentat comunitatea reghineană pe plan național și internațional, întru împlinirea spirituală a credincioșilor.


Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Reghin.


Art. 3.  Prezenta se comunică la: Instituția Prefectului Județul Mureș; Primarul Municipiului Reghin; Biroul APL, relații cu publicul; dl. Beldean Teodor;  publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA