Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.164

21-09-17 14:55

Din 21.09.2017 privind aprobarea bugetului estimativ al evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ediția 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 51204/15.09.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6), lit. d, pct.4, combinat cu art. 45 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă bugetul estimativ al evenimentului intitulat „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ediția 2017, ce se va desfășura în data de 2 octombrie 2017, în municipiul Reghin, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 120.000 lei în vederea desfășurării evenimentului menționat la art. 1 din prezenta hotarâre.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Achiziții publice, Management Proiecte și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Achiziții publice, Management proiecte, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare, publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download:  Anexe