Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 158

30-08-17 10:58

Din 30.08.2017 privind avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de „Reparații trotuare pe strada Iernuțeni din Municipiul Reghin” - faza S.F.

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.49.622/30.08.2017, prin care se propune avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de „Reparații trotuare pe strada Iernuțeni din Municipiul Reghin” - faza S.F., precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin.
În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  - cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c), alin. (4), lit. d) și art.126 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se avizează documentația tehnico-economică pentru lucrările de „Reparații trotuare pe strada Iernuțeni din Municipiul Reghin” - faza S.F cuprinși în Documentația tehnică nr. 46.386/2017, elaborată de Secția Drumuri și Poduri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor de reparații se va asigura integral din Bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin şi Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, afişare, site-ul Primăriei, celor interesaţi.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa