Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.160

30-08-17 11:00

Din 30.08.2017 privind modificarea HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 49201/24.08.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere Adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 49194/24.08.2017 a d-lui consilier local Pădurean Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin;
În conformitate cu prevederile:
-HCL Reghin - nr. 27/31.07.2008 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal „AVÂNTUL” Reghin, prin preluarea și transformarea actualei structuri sportive, respectiv Asociația sportivă Fotbal Club AVÂNTUL Reghin, precum și unele măsuri adiacente privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare asigurării continuității activității sportive organizată pe structura Asociația sportivă Fotbal Club AVÂNTUL Reghin;
-HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin
-HCL Reghin nr.11/29.01.2015 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal ”AVÂNTUL” Reghin;
-HCL Reghin nr.11/02.02.2016 privind eliberarea din funcție a unor membrii ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin  și modificarea art.2 si 3 din HCL Reghin nr.29/10.02.2015;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I. (1) Se ia act de demisia d-lui Pădurean Mihai - consilier local din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin, prin urmare cu data prezentei încetează mandatul acestuia de Președinte al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin.
       (2) Se ia act de încetarea de drept a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin al d-lui Socol Ioan.


Art. II. Se modifică art.2 și art.3 din HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin, după cum urmează :
”Art.2 Se aprobă numirea ca membrii în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Reghin Avântul Reghin, după cum urmează:
- Horea Gheorghe - Consilier Local
- Kelemen Szabolcs  - Consilier Local

Art.3 Se aprobă componența Consiliului de Administrație, după cum urmează :
- Președinte - Marian Ovidiu Mihai - consilier local
- Membru - Horea Gheorghe - Consilier local
- Membru – Kelemen Szabolcs  - Consilier Local
 -Membru - D-na/Dl. ______ reprezentant al primarului numit prin Dispoziția  acestuia
- Membru - Ința Tudor Mihai - Directorul clubului.”

Art. III. Cu data prezentei se revocă orice dispoziții contrare.


Art.IV. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin - d-na Precup Maria și Președintele Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin .


Art.V. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Clubul Sportiv Municipal Avântul Reghin, persoanele desemnate, Compartimentul Juridic, Compartimentul Audit, Serviciul Buget Contabilitate, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA