Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.161

30-08-17 11:01

Din 30.08.2017 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de lucru al Consiliului Local nr.48802/22.08.2017.
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
În temeiul  dispozitiilor art.35, art.36, art.41 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru lunile septembrie-octombrie 2017,  în persoana d-lui consilier CENGHER IONUȚ OVIDIU.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Jud.Mureş;
-Primarul Municipiului Reghin;
-Dl.consilier CENGHER IONUȚ OVIDIU
-Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA