Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Informare Cetăţeni
Acte necesare

 

Actele şi demersurile necesare pentru obţinerea cărţii de identitate (download fisier)

 

Acte necesare pentru
-eliberarea ACTELOR DE NAŞTERE, DE CĂSĂTORIE, DE DECES, LIVRETELOR DE FAMILIE
-transcrierea ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE
-schimbarea NUMELUI DE FAMILIE ŞI/ SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ
 -eliberare duplicat CERTIFICAT DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES
(download fisier)

 

Documente necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire

Descarca: Fisier

 

Documente necesare în vederea emiterii Certificatului de Urbanism

Descarca: Fisier

 

Acte necesare emiterii acordului de functionare
Descarca: Fisier     

 

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială  Mureş - Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
- prin e-mail, în format scanat: mures_icc@mmanpis.ro  
 sau
- prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”
Adresă poştală: str.Iuliu Maniu, nr.2, Târgu Mureş, cod postal 540027
sau
-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş
Adresă: str.Iuliu Maniu, nr.2, Târgu Mureş
Nr.Telefon: 0265265600
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni şi Miercuri: 8.30-18.00
Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00
Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere
-link către fişierul “Opţiunea1 -1 AN”
-link către fişierul “Opţiunea2 -2 ANI”
-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei”
-link către fişierul „Tabel Explicativ Aplicare Norme”
-link către fişierul „Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016”
-link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016”

 

Documente  necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte
1.CI/BI a persoanei bolnave – în original;
2.CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
3.Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
4.Referat medical de la medicul de familie cu adresă de cabinet şi nr. de telefon şi care să cuprindă următoarele: data ivirii sau debutul handicapului, evoluţia handicapului şi starea actuală detaliată (complicaţii) – recent  şi în original;
5.Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă următoarele: detalierea handicapului şi complicaţii (pt. psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputaţii, starea bontului; spirometrie în caz de deformare coloană vertebrală severă) – recent şi în original;
6.Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
7.Pentru toţi copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.

          Dosarele se pot depune de Luni-Joi, între orele 8.00-14.00 şi Vineri între orele 8.00-12.00 la sediul D.G.A.S.P.C Mureş, str.Trebely nr.7, Telefon: 0265213724.

 

Documente  necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea întocmirii dosarului de instituţionalizare la un Centru de Îngrijire şi Asistenţă
1-Cererea persoanei care urmează  să fie internată la centru,
2-Copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
3-CI/BI a persoanei bolnave – în original;
4-CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
5-Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
6-act de spaţiu;
7-Referat medical de la medicul de familie ;
8-Scrisoare medicală de la medicul de specialitate, dacă este cazul;
9-Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
10-Pentru toţi copiii , fraţii sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.
11-pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite;

          Dosarele se pot depune de Luni-Joi, între orele 8.00-14.00 şi Vineri între orele 8.00-12.00 la sediul D.G.A.S.P.C Mureş, str.Trebely nr.7, Telefon: 0265213724.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT
1. Certificat de naştere copil (original şi copie);
2. Cărţile  de indentitate ale părinţilor (original şi copie);
3. Cerere;
4. Dosar.

Observatii!
          În cazul în care optaţi pentru plata alocaţiei pe un cont de card sau cont curent se va anexa de un extras de cont sau alte documente justificative emise de unitatea bancară.
          Pentru copii născuţi în Uniunea Europeană se va depune si copii după actele care atestă resedinţa în U.E. (tahetă) şi copie după certificatul de căsătorie-dacă este cazul).
          Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ţa P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marţi, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI
1. Cerere tip;
2. Actul de identitate al părinților copilului nou-născut (original şi copii xerox);
3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii xerox);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator cu veniturile realizate cel puțin 12 luni din 24 luni anterior nașterii copilului(decizie de impunere eliberate de Administrația Financiară pentru cei care au ÎI, PFA, SC, etc, după caz);
5. Decizie de suspendare a activităţii eliberate de angajator;
6. Adeverință cu stagiu de cotizare – cel puțin 12 luni din 24 luni anterior datei nașterii copilului - de la Casa de Pensii (din cadrul Policlinicii Reghin);
7. Extras de cont (pentru cei care solicită plata în cont bancar) – copie xerox;
8. Dosar plic.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului  precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente/ certificat atestare fiscală.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI  PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP
1. Cerere;
2. actul de identitate a solicitantului (original şi copii);
3. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator;
5. decizie de suspendare a activităţii;
6. pentru plata în cont bancar – extras de cont;
7. Certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate (copie)
8.dosar.

ATENŢIE !!!
          Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente.
          Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.
           Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ţa P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marţi, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI PT. SUSŢINEREA FAMILIEI

1. Cerere- tip;
2. Livret de familie (original şi copie xerox);
3. C.I./B.I. (original şi copii xerox, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);
4. Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie xerox);
5. Certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani, (original şi copie xerox);
6. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii(dacă nu sunt venituri se completează o declarație pe propria raspundere – model tip);
7. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe    nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub nota 8;
8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie xerox) după caz;
9. Adeverinţă de la Registrul agricol (Primăria mun Reghin - Centrul de informare a Cetăţeanului);
10. Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară Reghin pentru ambii părinți.
11. Act de spațiu-(contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat)-copie
12. 2 dosare plic.

 

ATENŢIE !!!
Se acordă alocaţia de susţinere familiilor cu un venit de până la suma de 530 lei/net pe membru de familie.
Conform  art.7 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 277/2010: La stabilirea venitului net al familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării alocaţiei.
Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei,
Este obligatoriu ca din 3 în 3 luni să prezentaţi adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

 

DOCUMENTE NECESARE PT.  PRELUNGIREA ALOCAŢIEI  PT. SUSŢINEREA FAMILIEI
1. Cerere tip (vizată de Biroul Registru Agricol – camera 22 – cu privire la terenul deținut, după caz);
2. C.I./B.I. (copie xerox ale titularului și ale persoanelor majore din cadrul familiei, aflate în termenul de valabilitate și la aceeași adresă);
3. Certificat de naştere pentru copiii nou-născuți (copie xerox);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii (adeverințe de salar, cupoane de pensie, declarație pe propria răspundere a ambilor părinți cu privire la venitul net realizat din munci ocazionale sau alte venituri agricole, după caz).
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe  nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8.


ATENŢIE !!!
Se acordă alocaţia de susţinere familiilor cu un venit de până la suma de 530 lei/net pe membru de familie.
Conform  art.7 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 277/2010: La stabilirea venitului net al familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării alocaţiei.
Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei,
Este obligatoriu ca din 3 în 3 luni să prezentaţi adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

 

DOCUMENTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII  AJUTORULUI  SOCIAL
1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copii, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
6. Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
7.Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);
8.Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9.Adeverinţă de la registrul agricol
10.Adeverinţă de la A.J.O.F.M. Reghin (somaj);
11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
12.Adeverinţă de la Administraţia Financiară Reghin
13. 2 dosare plic.

ATENŢIE !!!
          Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.
          Este obligatoriu  -  din 3 în 3 luni să prezentaţi cererea/declaraţia pe propria răspundere tip
                                    - în fiecare lună se prezintă adeverinţă de la AJOFM(somaj)  
          În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

 

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA STIMULENT DE INSERȚIE
1. Cerere tip;
2. Actul de identitate a părinților copilului nou-născut (original şi copii xerox);
3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii xerox);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator cu veniturile realizate cel puțin 12 luni din 24 luni anterior datei nașterii copilului;
5. Adeverință cu stagiu de cotizare – cel puțin 12 luni  din 24 luni anterior datei nașterii copilului - de la Casa de Pensii (din cadrul Policlinicii Reghin);
6. Extras de cont (pentru cei care solictă plata în cont bancar) – copie xerox;
7. Dosar plic.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ, DE ORFAN
-CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie)
-Certificate de naştere pentru copii (copie)
-Certificat de deces   (copie)
-Adeverinţă de venituri ale părinţilor sau reprezentantului legal
-Cupon de pensie
-Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să reiasă că nu realizează venituri
-Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă copilul;

 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI SICRIU:
-Cerere
-Certificat de deces (copie)
-BI/CI persoana care a înregistrat decesul (copie)
-Adeverinţă din care rezultă calitatea de beneficiar al ajutorului social (dacă este cazul)
-Acte din care rezultă că persoana solicitantă a suportat cheltuielile de înmormântare
-factură şi chitanţă contravaloare sicriu ( dar fără să depăşească suma de 300 lei);


Acte necesare pentru depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2011 – martie 2012
Acte privind dovedirea componenţei familiei, în copie:
-copii după actul  de identitate  (Buletin de Identitate, Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie, Permis de şedere temporară) ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
-copii după certificate de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
-copie după certificat de căsătorie;
-copie după certificat deces;
-copie după hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ/ încredinţare minori;
-hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
-hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii.
-adeverinţe şcoală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student  şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;
Actele doveditoare privind veniturile realizate;
-actele prevăzute în cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit formei de venit realizate;
-adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
-cupon de pensie  din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
-cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
-cupon de indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
-cupon de  indemnizaţie pentru creştere copil din luna anterioară depunerii cererii;
-cupon alocaţie de stat , cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie de plasament (după caz);
-Adeverinţă eliberată de autoritatea competentă -Direcţia Generală a Finanţelor Publice Reghin (str.Pandurilor) cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;
-copie după declaraţia de impunere  privind veniturile  realizate  în anul depunerii cererii , în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi  în asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată, pentru toţi membrii familiei majori cuprinşi în cererea declaraţie;
Acte privind proprietarul/titularul spaţiului locativ:
-copie act proprietate spaţiu locativ;
-copie act închiriere spaţiu locativ;
-în cazul în care nu deţine actele de mai sus, vor prezenta un Certificat fiscal emis de către Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Reghin;
Alte acte:
- factura de gaz;
- viza de la Serviciul Impozite şi taxe
- viza de la  Compartimentul Registru agricol
- talonul autoturismului deţinut
Pentru persoanele care locuiesc la bloc, datele înscrise  în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familiei solicitante, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinţei  vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin certificarea datelor pe formularul tip de cerere de către asociaţiile de proprietari;


ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU LIVRET DE FAMILIE:
-BI/CI ale părinţilor minorului
-Certificat de naştere minori
-Acte doveditoare ale veniturilor;

 

ACTE NECESARE ANGAJĂRII CONFORM L17/2000
-Cerere
-Copii BI îngrijitor şi persoană bolnavă
-Copii certificate naştere şi căsătorie
-Adeverinţe medicale pentru îngrijitor şi bolnav (certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi)
-Cazier judiciar îngrijitor
-Dovezi de venituri
-Curriculum vitae pentru îngrijitor
-Diplomă studii îngrijitor
-Raport cu privire la capacitatea solicitantului de a asigura îngrijire la domiciliu şi ancheta socială – se întocmesc de Serviciul Public de Asistenţă Socială, în baza actelor sus-amintite.
 
ACTE NECESARE PENTRU MASĂ LA CANTINĂ:
-Cerere de înscriere
-Certificat de naştere (original si copie)
-Certificat de căsătorie (original si copie)
-Sentinţă de divorţ şi de încredinţare minori, dacă este cazul
-Adeverinţă pentru copii de la şcoală din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă
-Adeverinţă cu veniturile părinţilor
-Adeverinţă de teren agricol
-Adeverinţă de la Forţele de muncă
-Alte acte de la caz la caz
-dosar

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU MINORII  CU HANDICAP:
–Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie
–Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist
–Bilete de ieşire din spital
–Certificat de naştere, BI/CI minor şi fraţi (dacă este cazul) – copie
–BI/CI pentru părinţii minorului
–Adeverinţe de salarizare ale părinţilor sau cupoane de pensie
–Adeverinţă de şcolarizare a minorului
–Caracterizare  psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ frecventată (pentru orientare şcolară)
–Anchetă socială de la Primăria de domiciliu
–Cerere

          Dosarul se depune la Serviciul de Evaluare Complexă din Tg.Mures str. Trebely nr.7, telefon nr.214179.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI PENTRU TARIF SOCIAL:
-Copie de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei care locuiesc la adresă
-Adeverinţe de venit pentru toţi membri familiei sau cupoane de pensie, după caz
-Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice Reghin în cazul în care un membru al familiei nu este încadrat în muncă şi nu realizează venituri;
-cerere şi declaraţia tip
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU MĂSURA DE PROTECŢIE  PLASAMENT:
–Planul de servicii aprobat prin dispoziţia primarului
–Ancheta socială efectuată la domiciliul familiei naturale al copilului
–Acordul părinţilor
–Copie după actele de identitate ale părinţilor, acte de stare civilă (pentru toţi membri familiei solicitante)
–Adeverinţe de şcolarizare
–Adeverinţe medicale
–Anchetă socială de la domiciliul familiei unde urmează să fie plasat minorul
–Copii după actele de identitate, adeverinţe medicale, acte de stare civilă de la familia unde urmează să meargă copilul
-cazier judiciar
-Cererea părinţilor pentru stabilirea măsurii de protecţie

          Dosarul se depune la Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699 
 
ACTE NECESARE PENTRU PLASAMENTUL COPILULUI LA UN CENTRU DE PLASAMENT:
–Planul de servicii aprobat prin dispoziţia primarului, din care să reiasă că la nivel local nu s-au găsit soluţii de menţinere a copilului în familia naturală;
–Ancheta socială cu propunerea de plasament într-un centru de plasament;
–Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru fraţi şi părinţi; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie
–Alte acte: adeverinţe de venit pentru părinţi, adeverinţă ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverinţă privind terenul agricol; contract pentru locuinţă (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocaţie de stat, cupon alocaţie de susţinere a familiei
–Cererea părinţilor pentru stabilirea măsurii de protecţie
–Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani
–Adeverinţă de sănătate pentru copil şi pentru membri familiei
–Adeverinţă de şcolarizare pentru copil şi fraţii şcolarizaţi
–Aviz epidemiologic
–Carnet de sănătate pentru copil

          Dosarul se depune la Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699
 
ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE TUTELĂ:
–Anchetă socială efectuată la domiciliul familiei care solicită tutela
–Planul de serviciu aprobat prin dispoziţia primarului
–Copie de pe actele de identitate ale familiei solicitante
–Adeverinţe medicale pentru familie şi copil
–Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru fraţi şi părinţi; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie
–Alte acte: adeverinţe de venit pentru părinţi, adeverinţă  ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverinţă privind terenul agricol; contract pentru locuinţă (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocaţie de stat, cupon alocaţie complementară sau monoparentală, adeverinţă alocaţie nou născut
–Cererea  pentru stabilirea măsurii de protecţie
–Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani
–Adeverinţă de şcolarizare pentru copil şi fraţii şcolarizaţi
-Cazier judiciar

          Dosarul se depune la Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265 -211699
 
ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE ADOPŢIE:
–Anchetă socială efectuată la domiciliul familiei naturale a copilului
–Adeverinţă medicală şi de venit pentru familia naturală a copilului
–Copie de pe actele de identitate a familiei solicitante
–Adeverinţe medicale pentru familie şi copil
–Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru fraţi şi părinţi; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie
–Alte acte: adeverinţe de venit pentru părinţi, adeverinţă  ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverinţă privind terenul agricol; contract pentru locuinţă (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocaţie de stat, cupon alocaţie complementară sau monoparentală, adeverinţă alocaţie nou născut
–Cererea părinţilor pentru stabilirea măsurii de protecţie
–Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani
–Adeverinţă de şcolarizare pentru copil şi fraţii şcolarizaţi
–Adeverinţă de şcolarizare pentru copii

           Dosarul se depune la Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699
  
ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA TUTORELUI PENTRU PERSOANA PUSĂ SUB INTERDICŢIE:
–Sentinţă civilă de punere sub interdicţie, rămasă definitivă (copie)
–Cerere
–Certificat de naştere şi BI/CI a celui pus sub interdicţie (copie)
–Certificat de naştere şi BI/CI a tutorelui (copie)
–Adeverinţă medicală pentru tutore
–Adeverinţă de venit, cupon de pensie pentru tutore
–Adeverinţă de venit sau cupon de pensie pentru interzis

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA CURATELEI PENTRU PERSOANA MAJORĂ CE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ SUB INTERDICŢIE:
–Cerere de numire de curator în care se specifică pentru ce se impune  instituirea curatelei
–Certificat de naştere, BI/CI pentru persoana ce urmează să fie reprezentată (copie)
–Certificat medical
–Adeverinţă medicală
–BI/CI pentru curator (copie)
–Adresă de la instanţa de judecată, din care să rezulte că s-a introdus acţiunea de punere sub interdicţie

 

ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA CURATORULUI PENTRU PERSOANA MAJORĂ CU HANDICAP:
–Cerere de numire de curator în care se specifică pentru ce se impune instituirea curatelei
-Cerere penrsoanei bolnave prin care solicită numirea unui curator  deoarece  se impune să fie asistată sau reprezentată de către o altă persoană;
–Certificat sau decizie de încadrare în grad de invaliditate (copie)
–Copie certificat naştere, BI/CI a persoanei ce urmează să fie asistată sau reprezentată
–Copie BI/CI a curatorului

 

ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL AUTORITĂŢII TUTELARE  Lg. 17/2000 - Asistenţa persoanelor vârstnice:
–Cererea persoanei care solicită să fie asistate
-Cererea persoanelor care urmează să asiste persoana vârstnică;
–Copie BI/CI a persoanei/lor ce urmează să fie întreţinută şi a întreţinătorilor
–Copie extras CF al imobilului
-Copie cupoane de pensie pentru întreţinuţi
–Adeverinţă  medicală de lamedicul  psihiatru, pentru persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare, din care rezultă că se află în deplinătatea facultăţilor mintale sau Expertiză medico-legală de la IML Mureş;
-Acte doveditoare privind veniturile realizate de către persoana asistată şi de către întreţinători
-Adeverinţă de la medicul de familie pentru întreţinători;
-Adeverinţă cu venitul net pentru întreţinători;

 

ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA CURATORULUI ÎN CAUZE SUCCESORALE:
-Cererea persoanei ce urmează să fie numită curator;
-Cererea părintelui minorului din care solicită şi este de acord cu persoana ce urmează să fie numită curator;
–Copie BI/CI al curatorului
–Copie BI/CI, Certificat de naştere al minorului pe seama căruia se instituie curatela
-Copie certificat de deces pentru persoana care se  dezbate succesiunea:

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
-Cerere;
-Copie CI pentru toţi membrii familiei;
-Copie Certificate naştere pentru copii;
-Copie Certificat de căsătorie;
-Copie diploma de studii;
-Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat sau copie de pe Cartea de muncă;
-Copie acte privind situaţia locativă actuală (Extras CF sau Contract de închiriere)
-Adeverinţă medicală  în vederea dovedirii bolii , după caz;
-Certificat fiscal emis de Serviciul Impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Reghin;
-Copie de pe dovada evacuării din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,dacă este cazul;
-Copie acte doveditoare pentru tinerii proveniţi din instituţii  de ocrotire socială, dacă este cazul;
-Copie de pe certificatul de încadrare în grad de invaliditate sau handicap, dacă este cazul;
-un dosar plic.

          Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ţa P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marţi, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA  REPARTIZĂRII UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE ÎN BAZA LEGII NR.15/2003
-cerere;  
-copie CI/BI a soţului şi a soţiei, după caz;
-copie de pe Certificatele de naştere a solicitantului, soţ, soţie, copii;
-copie de pe Certificatul de căsătorie;
-dovada situaţiei locative: extras CF actualizat, Contract de vânzare-cumpărare  asupra imobilului în care locuieşte (după caz);
-Contract de închiriere înregistrat  la Administraţia Finanţelor Publice;
-Certificat fiscal cu suprafaţa utilă, eliberat de către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei municipiului Reghin;
-Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari  cu nr. de persoane care locuiesc în imobil (pentru cei care locuiesc la bloc);
-Adeverinţă cu privire la venitul net lunar pe membru de familie;
-documente care atestă nivelul de pregătire profesională;
-Declaraţie pe proprie răspundere, dată în faţa notarului public, de către solicitant şi soţul/soţia, că nu deţin sau nu au deţinut  în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe;
-Declaraţie  pe proprie răspundere a proprietarului imobilului care să ateste că persoanele  locuiesc în acel imobil, însoţită de copii după actele de identitate.
-Extras de cont bancar de la solicitant sau părinţi, cu minim 5000 Euro, sau scrisoare a garanţie bancară pentru credit de construire locuinţă.
-un dosar plic.

          Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ţa P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marţi, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30