Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

28-06-18 12:11

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 10 iulie 2018 proba scrisă ora 10,00, respectiv 12 iulie 2018, ora 10,00,  interviu,  la sediu, pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante:
-un  post – consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani ;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- Curriculum vitae, modelul comun european;
- copia  actulului de identitate;
- copii ale  diplomelor  de studii, certificatelor  și altor documente  care atestă efectuarea  unor specializări șI perfecționări;
- copie a  diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei  publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
- copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- Cazier judiciar;
- Copia adeverinţei care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către mediul de familie al candidatului;
- Declaratia pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător
al Securității sau colabor al acesteia.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: office@primariareghin.ro.
Bibliografia, atributiile prevăzute în fișa postului  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la afișare și publicare în M.O. la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Resurse Umane, salarizare, Administrativ –cam. 47 și vor conține documentele mentionate și  prevăzute de art.49 din HG 611/2008.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Municipiul Reghin, Pța Petru Maior nr.41, camera 47, telefon 0265-511112 interior 110, fax: 0265-512542, angelamiclea@primariareghin.ro, persoană de contact: Miclea Angela –consilier.

PRIMAR,
PRECUP MARIA
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice temporar  vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior în cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului
- Constituția României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanța de Guvern nr.27/2002-privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
-Legea nr. 50/1991-republicată privind autorizarea executării constructiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor-actualizată;
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului –cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
-Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

PRIMAR,
PRECUP MARIA

 

Atribuțiile funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior

În temeiul Legii nr. 50 / 1991- republicată și actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, șI a Legii 350 / 2001 – actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, are următoarele atribuții:
1)  Asigură aplicarea și respectarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate;
2)  Asigură protejarea valorilor arhitecturale și respectarea disciplinei în construcții;
3)  Analizează, redactează și supune spre aprobare documentațiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrări de :
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora;
b) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, rețelele și dotările tehnico – edilitare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități, lucrări de instalații de infrastructură;
c) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, locuri de joacă șI agreement, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
4)În vederea emiterii Certificatului de urbanism – atribuții specifice:
- verificarea conținutului documentelor depuse;
- determinarea reglementărilor din documentațiile de urbanism, respective a directivelor cuprinse în planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
- analizarea compatibilității scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice, respective ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;
- formularea condițiilor și restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiției;
- stabilirea avizelor și acordurilor legale strict necesare autorizării;
- verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism;
- redactarea Certificatului de Urbanism;
- avizarea planșelor desenate depuse de beneficiar în vederea obținerii Certificatului de Urbanism;
- eliberarea Certificatului de Urbanis, asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de Urbanism emise;
5)În vederea emiterii Autorizației de construire/desființare – atribuții specifice:
- verificarea conținutului documentelor ( documentației ) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale;
- verificarea modului în care au fost preluate în cadrul Documentației tehnice – DT, condițiile din avizele și acordurile obținute în prealabil de solicitant, inclusive cele cuprinse în actul administrative emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a Autorizației de Construire / Desființare;
- redactarea și prezentarea spre semnare a autorizației de construire / desființare;
- înregistrarea autorizației de construire / desființare în registrul unic de evidență prin atribuirea unui număr;
- avizarea planșelor desenate depuse de beneficiar în vederea obținerii autorizației de construire / desființare și eliberarea acestora; eliberarea autorizației;
6) Cercetează, verifică în teren, propune soluție și redactează răspunsul la adresele și petițiile repartizate spre rezolvare;
7)  Gestionează lucrarea de cadastru imobiliar edilitare și a bazei de date;
8) Opereaza periodic în softul Managenentul Documentelor toate actele soluționate;
9) Intocmește și înaintează situațiile statistice pentru activitatea de autorizare în construcții;
10 ) Înregistrează și ține evidența documentelor emise în registru și în formatele electronice create în acest scop;
11) Realizează și ține evidența arhivei curente a serviciului și predarea acestuia în condițiile legii la arhiva Primariei;
12) Întocmește rapoarte periodice de activitate;
13) Respectă circuitul documentelor și termenul legal de soluționare;
14) Indeplinește și alte sarcini transmise pe cale ierarhică sau reieșite din actele normative, ordine și instrucțiuni din domeniul sau de activitate.


PRIMAR,
PRECUP MARIA