Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ DE PARTICIPARE

19-12-17 15:50

la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE de îngrijire la domiciliu în Municipiul Reghin (ROF serviciu social la domiciliu)

1.Persoana juridică achizitoare
Autoritatea contractantă - Municipiul Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, P-ţa Petru Maior, nr.41, cod fiscal 3675258, telefon 0265/511112, fax 0265/512542.
2.Tipul achiziției: servicii sociale fără cazare tip unităţi de îngrijire la domiciliu, (art. 30, alin. (3), lit. b) din Legea 292/2011), conform Caietului de sarcini atașat prezentului anunț
3.Tipul procedurii: Procedura simplificata proprie intr-o singura etapa
4.Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate: serviciu social la domiciliu,
5.Cod CPV: 85311100-3 Servicii sociale pentru persoane în vârstă
85311200-4 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap;
6.Valoarea estimată a contractului: 112.800 lei fără TVA
7.Durata contractului: 3 luni
8.Cantitatea: 280 beneficiari
9.Sursa de finanțare: Bugetul local
10. Termenul-limită de primire a ofertelor: 22.12.2017
11. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se transmit in plic inchis pe adresa:P-ța Petru Maior nr.41, loc. Reghin, jud. Mureș
12. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba romana
13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă:60 de zile
14. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: Pretul cel mai mic

PRIMAR  
PRECUP  MARIA

SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA

Descarca:  Caietul de sarcini