Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

11-04-17 10:52

Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 67/07.04.2017

MUNICIPIUL  REGHIN invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005-privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: implementare programe sportive, activități culturale,  educaţie civică, activități de tineret, protecţia  mediului.
1.Denumirea autorității finanțatoare: UAT REGHIN
2.Cod fiscal: 3675258
3.Adresa: mun. Reghin, jud. Mureș, str.Petru Maior, nr.41
4.Telefon: 0265511112
5.Fax: 0265512542
6.E-mail: office@primariareghin.ro
7.Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractelor de finațare nerambursabilă  din domeniile:  implementare programe sportive, activități culturale, educaţie civică, activități de tineret, protecţia  mediului:
- art.6 din Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
- Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin Nr. 31/2014.
8.Sursa de finanțare a contractelor: Conform HCL nr.46/27.03.2017-privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2017, suma totală alocată cu scopul acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes local  este  de 250.000 lei.
9.Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Reghin  pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr.62 /27.03.2017, alocă următoarele sume, pe domenii de activitate:
Nr. crt.              Domeniul                                    Sumă alocată
   1          Implementare programe sportive             180.000 lei
   2          Activități culturale                                     20.000 lei
   3          Educație civică, activități de tineret              30.000 lei
   4          Protecția mediului                                     20.000 lei
                                                                 TOTAL 250.000 lei
10.Durata proiectelor: Proiectele se vor derula începând cu  data stabilită individual  în contractul de finanțare nerambursabilă pentru fiecare beneficiar  dar nu mai târziu de 15 decembrie 2017.
11.Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, Criteriile generale și specifice de evaluare a proiectelor, Ghidul solicitantului, Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local, se pun la dispoziţia solicitanților la sediul Primăriei Muncipiului Reghin sau pe site-ul instituţiei http://www.primariareghin.ro, secțiunea „Finanțări nerambursabile”.
12.Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Reghin  de la Secretariatul Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local .
13.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:  02.05.2017, orele 16,30 . Autoritatea finanţatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor, de la 30 de zile la minimum 15 zile, de la publicarea anunțului  cu scopul accelerării procedurii de selecţie juridice fără scop lucrativ care solicită finanţare de la bugetul local al Municipiului Reghin.
14.Proiectele se depun la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Pţa. Petru Maior, nr. 41, compartimentul C.I.C. (Centrul de Informare a Cetăţeanului).
15.Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 04.05.2017, orele 12,00, locul: Sala mică de Sedințe din cadrul Primăriei municipiului Reghin.
16.Perioada de evaluarea și selecționare a proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile: Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Reghin în perioada: 05.05.2017-11.05.2017.
17.Data trimiterii anunțului de participare către Monitorul Oficial al României: 06.04.2017