Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt concurs

16-08-16 10:28

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de referent – expert pentru romi din cadrul Serviciului Asistenţă Socială

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt:
- Studii medii absolvite cu diplomă
- Recomandare de la reprezentanţii societății civile rome la nivel local
Concursul se va organiza la sediul Primăriei, conform calendarului următor:
- 30.08.2016, termen limită pentru depunere dosare
- 14.09.2016 orele 10,00 proba scrisă
- data susţinerii interviului va fi comunicată ulterior
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. recomandare de la reprezentantii societății civile rome la nivel local
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Reghin, jud.Mureş – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
 
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de referent – expert pentru romi în cadrul Serviciul Asistenţă Socială
 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – cu modificările șI completările ulterioare;
H.G. nr.18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei  Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând  minorității rome pentru perioada 2015-2020.
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizat;