Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

24-11-17 15:08

Referitor la: Achiziția directă privind „Elaborare ghiduri pentru construire”, codul CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Prin prezenta, vă aducem la cunostintă că Municipiul Reghin, cu sediul în P-ţa Petru Maior nr.41, Jud. Mures, Tel. 0265-511.112, Fax: 0265-512.542 este interesată să atribuie contractul de achiziție publică pentru „Elaborare ghiduri pentru construire”, codul CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii , vă invită să depuneti oferta financiară având în vedere urmatoarele:

1.Obiectul achizitiei: „ Elaborare ghiduri pentru construire ”, codul CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;
2.Natura serviciilor ce se vor achizitiona: Conform caietului de sarcini
3.Durata de prestare a serviciilor: 90 de zile calendaristice.
Propunerea tehnică – Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea financiară – Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să precizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Valoarea propusă în oferta financiară nu poate depăși valoarea estimată a contractului indicată în prezenta invitație de participare.
Modul de prezentare a ofertei – oferta se publica în Catalogul Electronic din SEAP sub denumirea „Elaborare ghiduri pentru construire”, codul CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii, conform anunț.
4.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut.
5.Sursa de finanțare: Bugetul local
6.Valoarea estimată: nu poate depăși 12.600 lei inclusiv T.V.A.
7.Termen de prestare: 90 de zile de la data semnării contractului.
8.Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile
9.Pretul va fi exprimat în lei fără T.V.A. și nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
10.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 04.12.2017, ora 11:00;

Anexam prezentei urmatoarele:
-Caiet de sarcini;
Vă mulțumim pentru colaborare!

Primar
Precup Maria 

Secretar
Rădoi Mirela-Minodora