Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

09-02-17 12:23

PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZA CONCURS

în ziua de 14 martie 2017 proba scrisa ora 10,00 data si ora interviului se vor comunica ulterior, la sediu, pentru ocuparea  unei functii publice  vacante, dupa cum urmeaza:


-un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul  Compartimentului Achizitii publice, Management de Proiecte
Conditii specifice:
-absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul  Stiintelor  ingineresti ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani ;
-un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, in cadrul  Compartimentului Juridic
Conditii specifice:
-absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul  Stiintelor  juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani;
-un post de inspector, clasa I, grad profesional principal, in cadrul  Compartimentului  Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Conditii specifice:
-absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul  Stiintelor  ingineresti ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 5 ani ;
Conditii generale :
- candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2)


ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie dupa actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
       

          Bibliografia  si alte date necesare organizarii concursului, vor fi afisate la sediul institutiei si pe site-ul institutiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna în data de  01 martie 2017 orele 14,00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei si la telefon 0265-511112, interior 110.


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea functiilor publice vacante scoase la concurs
- inspector clasa I, grad profesional din cadrul Compartimentului Urbanism si Anenajarea tertoriului
- consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achizitii Publice Management de Proiecte;
- consilier juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic;
- Constitutia României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
- Legea nr, 50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor- actualizata (M.O. nr. 163/07.08.1991);
- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. 373/10.07.2001);
- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare (M.O. 12/24.01.1995);
- Legea 98/20116 a achizitiilor publice – M.O. 390/2016;
- Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice – M.O. nr. 423/2016;