Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

06-02-17 15:08

privind achiziția directă de mobilier și echipamente specifice pentru implementarea proiectului „Centrul de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, cod proiect RO11

Prin prezenta, vă aducem la cunostintă că Municipiul Reghin, cu sediul în P-ţa Petru Maior nr.41, Jud. Mures, Tel. 0265-511.112, Fax: 0265-512.542 este interesată să atribuie contractul de achiziție publică pentru furnizarea de mobilier și echipamente specifice pentru implementarea proiectului „Centrul de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, cod proiect RO11 și vă invită să depuneti oferta tehnică și financiară având în vedere urmatoarele:

1. Obiectul achizitiei: achiziția directă de mobilier și echipamente specifice pentru implementarea proiectului „Centrul de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, cod proiect RO11;
2. Natura produselor ce se vor achizitiona: Conform caiet de sarcini;
3. Durata contractului: maxim 45 de zile calendaristice;
4. Condiții de participare: Documentele care însoțesc oferta: În conformitate cu formularele atașate;
5. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut;
6. Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE Grants;
7. Modul de prezentare a ofertei – oferta se va transmite în plic sigilat prin poștă sau direct la Centrul de Informare al Cetățeanului, până la data și ora limită de depunere oferte, alături de scrisoare de înaintare a ofertei;
8. Modalitatea de transmitere a ofertei: Oferta se va transmite într-un singur exemplar original, în plic sigilat prin poștă sau direct la registratura beneficiarului – Centrul de Informare al Cetățeanului;
9. Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile;
10. Pretul va fi exprimat în lei fără TVA și nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
11.Termen limită pentru primire oferte: 14.02.2017, ora 13:00;

Anexăm prezentei următoarele:
- Caiet de sarcini (download)
- Formulare(download);
Vă mulțumim pentru colaborare!
PRIMAR  
PRECUP MARIA 

SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA