Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

04-08-15 12:19

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de asistent medical – Compartimentul Cabinete Scolare din cadrul Serviciului Asistenta Sociala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
-studii medii, absolvite cu diplomă sau echivalentă;
-Curs specializare în domeniul asistent medical generalist;
-vechimea necesară în vederea exercitării funcţiei, minimum - 2 ani;

Concursul se va organiza la sediul Primariei, conform calendarului urmator:
-18.08.2015, ora 14,00  termen limită pentru depunere dosare
-26.08.2015 orele 10,00 proba scrisa
-28.08.2015 orele 10,00 interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de asistent medical în cadrul Compartimentului Cabinete şcolare –Serviciul Asistenta Sociala

1. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.653/2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare,  MO nr. 808 din 3 decembrie 2008-
3. OUG nr.162/2008- privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritățile administratiei publice locale-cu modificarile si completarile ulterioare
4. HG NR.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 162/2008
5. Ordinul nr. 1668/09.02.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea   starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos.