Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

03-09-15 10:28

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURSURS în zilele de 06 octombrie 2015 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 08 octombrie 2015, ora 10,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, după cum urmează:

-1 post –consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul  Protectia Mediului

Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: protectiei mediului, ingineriei mediului sau chimiei;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  23 septembrie 2015 la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul  Compartimentului Protecția Mediului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin
1.Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șI completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările șI completările ulterioare;
4.Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5.OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
6.Legea nr. 211/2011 privind  regimul deșeurilor, cu modificările șI completările ulterioare 7.OUG 196/2005 privind fondul de mediu- cu modificările șI completările ulterioare
8.Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificările șI completările ulterioare;
9.Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publica – cu modificările și completările ulterioare.