Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de licitaţie

25-09-15 13:13

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 07.10.2015, ora 13:00, licitația privind închirierea prin licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare, a unui spaţiu comercial din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor nr. 27-33.

          Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
          Obiectul licitatiei îl constituie spaţiul comercial situat în Reghin, str. str. Vânătorilor nr. 27-33, municipiul Reghin, cu o suprafaţă utilă totală de 32,11 mp, domeniul public al Municipiului Reghin;
          Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă, competitivă cu strigare;
          Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; și HCL nr. 187 din 21.09.2015  privind închirierea prin licitaţie publică, deschisă, competitivă, cu strigare, a spaţiului comercial din imobilul situat în Reghin str. str. Vânătorilor nr. 27-33;
          Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30; Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informare al Cetățeanului, până la data de 07.10.2015 orele 12.30.
          Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei.
          Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Municipiului Reghin, până la data deschiderii ofertelor. Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41 TREZ 4772 1A30 0530 XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru închiriere spațiu comercial din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor nr. 27-33.  
          Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.

PRIMAR  
PRECUP  MARIA
SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA

 

Download:
-Caiet de sarcini 
-Model contract