Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

03-11-15 09:23

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale:

-bibliotecar  în cadrul Bibliotecii Municipale Petru Maior
-muncitor în cadrul Strandului Municipal
-muncitor ˝ norma in cadrul Sectiei Sere si zone verzi:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:

Bibliotecar în cadrul Bibliotecii municipale Petru Maior
 - studii superioare în domeniul științelor umaniste
 - constituie avantaj studii, specializări (masterat, doctorat, etc.) în domeniul istoriei șI filozofiei
 - vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani, 

Muncitor in cadrul Strandului Municipal
-studii medii sau generale
-vechime in munca minim 5 ani

Muncitor ˝ norma în cadrul Sectiei Sere si zone verzi
-studii medii
-vechime în muncă minim 5 ani

Concursurile se vor organiza conform calendarului următor:
- bibliotecar
-17.11.2015 termen limită pentru depunere dosare
-25.11.2015 orele 10,00 proba scrisa
-27.11.2015 orele 10,00 interviu
-muncitor –Ștrandul Municipal- și muncitor ˝ norma –Secția Sere si zone verzi-
-17.11.2015 termen limită pentru depunere dosare
-25.11.2015 orele 11,00 proba scrisa
-27.11.2015 orele 11,00 interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
 

BIBILOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de bibliotecar în cadrul Bibiliotecii Municipale PETRU MAIOR
1. Legea bibliotecilor nr.334/2002- republicată șI actualizată;
2. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. Bucuresti , 1993;
3. Biblioteconomie. Manual, 1994;
4. Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice / Monitorul Oficial al Romaniei,
PI, nr.387/18.08.2000;
5. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – cu modificările si completarile ulterioare.