Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

16-02-16 10:38

Primăria Municipiului Reghin, organizează concurs

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de natură contractuală, după cum urmează:
Compartiment Cabinete şcolare - 1 post medic dentist
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
Diplomă de licenţă de medic stomatologic/dentist;
vechimea necesară, minimum - 3 ani ca medic dentist;
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 9 martie 2016, ora 10, proba scrisă,  data șI ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele se pot depune până în data de 01 martie 2016 la Biroul Resuse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs;
Copia actului de identitate;
Copia actelor de studii , specializări;
Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
Curriculum vitae.
Copiile de pe actele mai sus prezăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la d-l Conţiu George, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de medic dentist în cadrul Compartimentului Cabinete şcolare
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
- Aspecte clonico-tehnice ale tratamentului edentaţiei parţiale prin proteze mobilizabile – autor Mircea Suciu, Florentin Beneanu, Delia Cerghizan;
- Odontologie şi paradontologie – Îndreptar de lucrări potetice – prof. Dr. Alexandru Monea;
- Compendiu de chirurgie facială maxilo- facială – autor Alexandru Bucur;
Diacnostic şi tratament în edentaţia totală;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale (actualizată).
- Ghe. Boboc – Anomaliile dento- maxilare, ED. Medicală, Bucureşti, 1971;
- Ghe. Boboc – Aparatul dento- maxilar. Formare şi dezvoltare. Ed. Medicală, Bucureşti 1995.
- D. Bratu – Materiale dentare în cabinetul de stomatologie ED. A II-a Ed. Helicon, Timişoara, 1998.
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.653/2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare MO nr. 808 din 3 decembrie 2008