Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

03-06-16 10:38

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 11 iulie 2016 proba scrisă ora 10,00, la sediu, pentru ocuparea  unei funcţii publice  vacante, după cum urmează:
- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Centrul de Informare cu Cetațeanul
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 23 iunie 2016 orele 14,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Centrul de Informare cu cetățeanul

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului publici (r2)  M.O. 251/2004;
2. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
3. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată- M.O. 204/2001;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
6. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
7. Legea nr. 677/2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date (MO. 790/2001);