Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

26-05-16 12:10

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 10 iunie 2016 proba scrisă ora 10,00, la sediu, pentru ocuparea  unei funcţii publice temporar vacante, după cum urmează:
- un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Caserie.
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  03 iunie 2016 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget ,caserie
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare (MO. 773/2004)
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale (MO. 579/2002), modificată prin Legea nr. 314/08.07.2003;
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice la Legea nr. 500/2002 (MO. 37/2003);
O.M.F. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea C.F.P. cu modificările ulterioare;
O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale (MO 618/18.06.2006;
Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii