Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt concurs

21-07-16 11:32

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs in data de 17 august 2016,

 la sediu,  pentru ocuparea următoarelor functii contractuale vacante:
- un post  de conducere - șef secție - Secția Drumuri, poduri și trotuare
- un post de muncitor pavator  și un post de muncitor asfaltator în cadrul Secției Drumuri, poduri si trotuare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt:
- un post de conducere șef secție
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești
- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani
- un post de muncitor pavator si un post de muncitor asfaltator in cadrul Sectiei Drumuri, poduri si trotuare
- studii medii sau generale
Concursurile se vor organiza conform calendarului urmator:
- șef secție
      05.08.2016  termen limită pentru depunere dosare
      17.08.2016 orele 10,00 proba scrisă
      Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
- muncitor pavator, muncitor asfaltator
      05.08.2016 termen limită pentru depunere dosare
      17.08.2016 orele 11,00   proba practica
      Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
 
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de şef secţie din cadrul Secţie Drumuri Poduri şi Trotuare

1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, cap. I - secţ. 1 şi 2, Cap. III, Cap. IV, Cap. VII.
2. Legea 10/1995 - Calitatea in Constructii.
3. Legea nr. 50/1991 – Autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
4. Indicativ AND 514/2000 - Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă la drumurile publice.
5. Indicativ CD 155/2001 - Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.
6. Ordinul M.T. nr. 49/27.01.1998 - Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor in locatiile urbane.
7. Normativ NE 033- 2005 - Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor.
8. Ordinul M.T. nr. 571/19.12.1997 - Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor  publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
9. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;