Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

30-06-16 12:09

Distributia produselor alimentare POAD 2015 - 2016

Primăria Municipiului Reghin, prin Serviciul  Asistenţă Socială, aduce la  cunoştinţa cetăţenilor din Municipiul Reghin, că din data de 04 iulie 2016, demarează procedura de distribuire a produselor alimentare POAD 2015/2016, în conformitate cu dispoziţiile HG nr.799/2014 - privind implementarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.
Cantitatea de produse alimentare care se distribuie/persoană, este de 2 cutii:

Nr.

Crt.

Produs

Nr. ambalaje

Greutate

(kg sau litri)

1

Făină albă de grâu

1

1

2

Mălai

2

2

3

Paste făinoase

1

0,400

4

Ulei

2

2

5

Zahăr

1

1

6

Conservă carne de vită

1

0,300

7

Conservă pateu de ficat de porc

1

0,200

8

Orez

1

1

9

Conservă de pastă de tomate

1

0,400

10

Fasole boabe

1

0,500

Distribuirea produselor se va realiza la sediul SC "RAGCL" SA Reghin, str. Apalinei nr.93A, după următorul program:
- luni, marţi, miercuri, joi: - de la  9,00 la 15,30
- vineri: - de la  9,00 la 13,00
Planificare distribuire pe categorii de beneficiari:
- 04.07 – 15.07.2016 - persoanele beneficiare de ajutor social și alocația de susținere a familiei - categoriile de beneficiari a și b;
- 18.07 - 22.07.2016 - persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat –categoria de beneficiari g;
- 25.07 - 29.07.2016 - categoriile de pensionari cu pensii de până la 450 lei/lună inclusiv, categoria de beneficiari d,e,f;
- 01.08 - 05.08 2016 - șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj în cuantum lunar  stabilit de până la 450 lei, inlusiv, și șomerii înregistrația la AJOFM  care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, categoria de beneficiari c.
Persoanele din categoriile a - g care nu ridică alimentele în perioada stabilită, până la data de 05 august 2016  își pierd acest drept.
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) - g), stabilite prin dispoziţie a primarului.
Produsele alimentare se vor elibera pe baza actelor de identitate valabile la data ridicării produselor, în original, (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, certificate de naştere pt. copiii sub 14 ani).
O persoană beneficiază de ajutor – produse  alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine  la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe din categoriile de mai sus.
Rugăm cetățenii municipiului Reghin, să respecte planificarea stabilită  în vederea ridicării produselor POAD 2015/2016.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin