Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

22-09-16 08:32

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie vacante:
-un post de consilier, clasa 1, grad profesional principal în cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în data de 25 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 27 octombrie 2016, ora 10.00, interviul.
Condiţii generale:
candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare
Consilier principal – Compartimentul Evidența Persoanelor:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  economice sau administrative
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;
ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Copiile actelor mai sus mentionate se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Bibliografiile  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 12 octombrie 2016 orele 15,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante scoase la concurs: consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor;
1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului publici (r2)  M.O. 251/2004;
2. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
3. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată- M.O     204/2001;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
6. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
7. O.G. nr. 84/2001 actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor   publice  comunitare de evidenţă a persoanelor (MO. 544/2001);
8. Legea nr. 677/2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date (MO. 790/2001);
9. Legea nr. 119/1996, actualizată, cu privire la actele de stare civilă (MO. 282/1996);
10. O.U.G nr. 97/2005 actualizată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( M.O. 641/2005)