Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

30-06-17 09:56

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 24 iulie 2017, la sediu, pentru ocuparea următoarelor functii contractuale vacante:

-doua posturi de bibliotecar  în cadrul Bibliotecii Municipale Petru Maior Reghin
-un post de gestionar custode în cadrul Muzeului Etnografic Anton Badea Reghin
-un post de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ-
          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exercițiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
-două  posturi de bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Petru Maior Reghin, din care:
     un post : - studii superioare în domeniul științelor umaniste
                   - vechime în specialitate: minim 5 ani
     un post:  - studii medii
                   - vechime in muncă: 5 ani 
-un post de gestionar custode în cadrul Muzeului Etnografic Anton Badea Reghin
     - studii medii
     - vechime în muncă : minim 3 ani
-un post de administrator în cadrul Compartimentului Administrativ -Primăria municipiului Reghin
     - studii medii
     - vechime în muncă : minim 5 ani

Concursul se vor organiza conform  următorului calendar:
     Bibliotecar:
          •14.07.2017  termen limită pentru depunere dosare
          •24.07.2017 orele 09,00 proba scrisă
          •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
     Gestiontar custode si administrator:
          •14.07.2017  termen limită pentru depunere dosare
          •24.07.2017 orele 11,00 proba scrisă
          •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

          Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
     1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
     2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
     3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
     4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
     5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
     6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
     7.curriculum vitae.

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
          În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
          Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
 

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de bibliotecar în cadrul Bibiliotecii Municipale PETRU MAIOR

1. Legea bibliotecilor nr.334/2002- republicată șI actualizată;
2. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. Bucuresti , 1993;
3.  Biblioteconomie. Manual, 1994;
4.  Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice / Monitorul Oficial al Romaniei,
PI,nr.387/18.08.2000;
5. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – cu modificările si completarile ulterioare.
 

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului  vacant  de gestionar custode din cadrul Muzeului Etnografic Anton Badea - Reghin
1. Legea administrației publice locale   215/2001 republicată (MO 123/20.02.2007)
2. Legea privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții (MO 132/1969) cu modificări și completări ulterioare
3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
4. Legea muzeelor și a colecțiilor publice 311/2003
5. Legea privind protejarea patrimoniului cultural național 182/2000
6. Bazele muzeologiei,  Radu Florescu,  Ed. Centrului de pregătire și formare a personalului din instituțiile de cultură, Buc.1998

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului vacant de administrator-personal Contractual din cadrul Compartimentului Administrativ
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților șI instituțiilor publice – actualizată;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă-actualizată;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – cu modificările și completările ulterioare;