Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

29-06-17 11:14

în ziua de 31 iulie 2017 ora 10,00 proba scrisă, data și ora interviului se va comunica ulterior, la sediu, pentru ocuparea unor funcţii publice vacante, după cum urmează:

- un post de  inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: arhitectură sau urbanism
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

-un post de consilier, clasa I, grad profesional superior- Compartiment Achiziții Publice, Management de Proiecte
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani ;

- un post  de consilier , clasa I, grad profesional asistent  - Compartiment  Invățământ, Cultură, Sport  :
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor sociale;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an ;

Condiţii generale :
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
         
          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  19.07.2017 orele 16,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante scoase la concurs:
- inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea tertoriului
- consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Management de Proiecte;
- consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport;

- Constituția României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- Legea nr, 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor- actualizată (M.O. nr. 163/07.08.1991);
- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 373/10.07.2001);
- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (M.O. 12/24.01.1995);
- Legea 98/20116 a achizitiilor publice – M.O. 390/2016;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din   
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – M.O. nr. 423/2016;