Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

23-03-17 11:51

Eliberarea actului de identitate

1.Termenul legal de soluționare a cererii  pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful serviciului, pentru situații deosebite în care se impun verificări complexe .
2.Termenul efectiv de soluționare a cererilor de eliberare a actelor de identitate este de 7 zile la Reghin .
3.Reducerea termenului pentru producerea cărții de identitate este posibilă, în situații motivate prezentate în audiență șefului serviciului .
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureş
cu sediul în Tg.Mureș, str. Primăriei nr.2, et.1, biroul nr.6, Tel.:0265-311109
     a) primeşte cererile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate numai pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, în maxim 48 de ore, după cum urmează:
motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent, numai pentru unul din următoarele cazuri:
     - primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
     - expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
     - modificarea numelui/prenumelui titularului, a prenumelui părinţilor, a datei/locului naşterii;
     - schimbarea domiciliului, a denumirii străzii sau renumerotarea imobilelor ;
     - atribuirea unui nou cod numeric personal, schimbarea sexului;
     - deteriorarea, pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
     - fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
     - anularea actului de identitate deţinut;
     - preschimbarea buletinelor de identitate.

     b) soluţionează în regim de urgenţă cererile preluate;

     c) nu soluţionează cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate în situaţii deosebite pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identităţii, sau impun   verificări în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cererile formulate de persoanelor care:
     - deşi au împlinit vârsta de 18 ani, nu au obţinut act de identitate;
     - îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
     - solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei române;
     - îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu prin declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică;
     - solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin carte de alegător, paşaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, fiind necesară efectuarea verificărilor pentru certificarea identităţii prin poliţiștii de ordine publică;
     - sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor .
     Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul D.J.E.P. Mureş, str. Primăriei nr.2, etaj. 1, biroul nr. 6 .

ATENȚIE !
Solicitați la ghișeul de informații verificarea documentelor dvs  înainte de a efectua deplasarea la Tg.Mureș !