Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ DE PARTICIPARE

19-12-17 15:26

la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE CU CAZARE ÎN CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPILUL SEPARAT TEMPORAR SAU DEFINITIV DE PĂRINȚI (ROF serviciu social cu cazare)

1. Persoana juridică achizitoare
Autoritatea contractantă - Municipiul Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, P-ţa Petru Maior, nr.41, cod fiscal 3675258, telefon 0265/511112, fax 0265/512542.
2. Tipul achiziției: servicii sociale cu cazare în case tip familial, (art. 30, alin. (3), lit. a) din Legea 292/2011)
3. Tipul procedurii: Procedura simplificata proprie intr-o singura etapa
4. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate: serviciu social cu cazare în case de tip familial
5. Cod CPV: 85311300-5 Servicii sociale pentru copii şi tineri
6. Valoarea estimată a contractului: 11.500 lei fără TVA
7. Durata contractului: 3 luni
8. Cantitatea: 10 beneficiari
9. Sursa de finanțare: Bugetul local
10. Termenul-limită de primire a ofertelor: 22.12.2017
11. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se transmit in plic inchis pe adresa: P-ța Petru Maior nr.41, loc. Reghin, jud. Mureș
12. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba romana
13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile
14. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: Pretul cel mai mic


PRIMAR  
PRECUP  MARIA


SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA


Descarca:  Caietul de sarcini