Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

04-10-16 10:40

În conformitate cu prevederile HCL 176/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Reghin,

Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 5 autorizaţii taxi, după următorul
CALENDAR:
03.10.2016 – 01.12.2016 - depunerea cererilor de înscriere în procedură și a  documentelor aferente.
02.12.2016 – 11.12.2016 - procedura de atribuire a autorizaţiilor
14.12.2016 - afişarea rezultatului atribuirii
15.12.2016 – 29.12.2016 - depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin
30.12.2016 - 08.01.2017 – soluționarea contestațiilor și comunicarea acestora
09.01.2017 – achitarea taxelor
10.01 – 13.01.2017 - eliberarea autorizațiilor taxi
Documentele necesare la depunerea dosarelor:

Pentru autorizaţia de transport:
a) – Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi.
b) – Copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere individuală sau persoană juridică, după caz.
c) - Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
– copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului în cazul transportatorului persoană fizică autorizată sau intreprindere individuală.
d) – Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
- cazierul judiciar al persoanei desemnate .
e) - Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului aurorizat, persoană fizică autorizată sau intreprindere individuala, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată.
f) - cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic .
g) - declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora.
h) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere .
i) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere  de circulaţie, dacă este posibil.
Pentru autorizaţia taxi:
a) – autorizaţia de transport
b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
c) – certificatul de agreare pentru autovehicule.
d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte .
e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin.
g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de Serviciul Taxe și Impozite  din cadrul Primăriei municipiului Reghin .
Documentele se depun la Biroul Administratie Publică Locală, camera 37, între orele 09,00-14,00 .
Data de 01.12.2016 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.
 
PRIMAR,
PRECUP MARIA
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA