Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

19-05-16 09:01

privind închirierea prin licitație publică deschisă a imobilului – teren situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.61

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 26.05.2016, ora 12:30,  închirierea prin licitație publică deschisă a  imobilului – teren  situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.61.
Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
Obiectul licitatiei îl constituie închirierea prin licitație publică deschisă a  imobilului – teren  situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.61, cu o suprafaţă utilă totală de 295 mp, domeniul public al Municipiului Reghin;
Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă;
Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; și HCL nr. 69 din 21.04.2016  privind închirierea prin licitație publică deschisă a  imobilului – teren  situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.61;
Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30 sau de pe site-ul www.primariareghin.ro ; Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informare al Cetățeanului, până la data de 26.05.2016 orele 12.00.
Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 185,40 lei.
Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Municipiului Reghin, până la data deschiderii ofertelor. Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41 TREZ 4772 1A30 0530 XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare privind închirierea prin licitație publică deschisă a  imobilului – teren  situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.61.
Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.
 
PRIMAR
PRECUP MARIA

SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA