Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

12-04-16 10:03

concurs în vederea ocupării unor posturi vacante de natură contractuală din cadrul Creșei nr.1

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, organizează concurs în vederea ocupării unor posturi  vacante de natură contractuală din cadrul Creșei nr.1,  după cum urmează:
- un post de infirmier
- un post de ingrijitor
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
vechimea necesară in munca, minimum - 3 ani
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 05  mai 2016, ora 10, proba scrisă,  data șI ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele se pot depune până în data de 26 aprilie 2016 la Biroul Resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.
Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs;
Copia actului de identitate;
Copia actelor de studii, specializări;
Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
Curriculum vitae.
Copiile de pe actele mai sus prezăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la d-na  Miclea Angela, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de infirmier si ingrijitor din cadrul Cresei nr. 1 Reghin
Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei  de organizare și functionare a creșelor și a altor unitățideeducație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;