Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

21-03-16 09:31

Achiziție publică directă pentru Proiectul tehnic pentru ”VIABILIZARE TEREN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ PENTRU TINERI SUB MOCIAR”, MUNICIPIUL REGHIN, STR. GURGHIULUI F.N.

Prin prezenta, vă aducem la cunostintă că Municipiul Reghin, cu sediul în P-ţa Petru Maior nr.41, Jud. Mures, Tel. 0265-511.112, Fax: 0265-512.542 este interesată să atribuie contractul de achiziție publică pentru Proiectului tehnic pentru ”VIABILIZARE TEREN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ PENTRU TINERI SUB MOCIAR”, MUNICIPIUL REGHIN, STR. GURGHIULUI F.N, și vă invită să depuneti oferta tehnică și financiară având în vedere urmatoarele:
1. Obiectul achizitiei: Proiectul tehnic pentru ”VIABILIZARE TEREN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ PENTRU TINERI SUB MOCIAR”, MUNICIPIUL REGHIN;
2. Natura serviciilor ce se vor achizitiona: Conform caiet de sarcini
3. Durata de prestare a serviciilor: 45 de zile calendaristice.
4. Condiții de participare: Documentele care însoțesc oferta: În conformitate cu formularele atașate după cum urmează:
     - Informatii despre ofertant – Formular 1;
     - Declararatie privind eligibilitatea - neîncadrarea în art. 180 si art 181 din OUG 34/2006 – Formular 2 si Formular 3;
     - Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii–Formular 4;
5. Certificat Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul economic, copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul”;
6. Prezentarea ofertei:
     Propunerea tehnică – Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
     Propunerea financiară – Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să precizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Valoarea propusă în oferta financiară nu poate depăși valoarea estimată a contractului indicată în prezenta invitație de participare. Prețul contractului se va completa in formularul de ofertă – Formular 5;
7. Modul de prezentare a ofertei – oferta se va transmite în plic sigilat prin poștă sau direct la Centrul de Informare al Cetățeanului, până la data și ora limită de depunere oferte, alături de scrisoare de înaintare a ofertei.
8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut.
9. Sursa de finanțare: Bugetul local
10. Valoarea estimată: nu poate depăși echivalentul în lei a 30.000 euro fără TVA
11. Termen de executie: 45 de zile de la data semnării contractului.
12. Modalitatea de transmitere a ofertei: Oferta se va transmite într-un singur exemplar original, în plic sigilat prin poștă sau direct la registratura beneficiarului – Centrul de Informare al Cetățeanului;
13. Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile
14. Pretul va fi exprimat în lei fără TVA și nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
15. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut;
16. Termen limită pentru primire oferte: 25.03.2016, ora 1300;
17. Documentele obligatorii care însoțesc oferta: Formulare de la 1-6, Oferta tehnică  și oferta financiară
Anexam prezentei urmatoarele:
- Caiet de sarcini;
- Formulare;
Vă mulțumim pentru colaborare!
 
Viceprimar,
Marian Ovidiu Mihai

Secretar,
Rădoi Mirela-Minodora
 
Descarca: