Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

07-03-16 12:12

cu privire la obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol

Municipiul Reghin prin Biroul Cadastru şi Registru Agricol face cunoscut faptul că în perioada 1 martie – 31 august 2016 (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru județean al APIA, pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, însoțită de următoarele documente:
1. carnetul de rentier agricol;
2. actul de identitate al solicitantului;
3. decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original;
4. procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5. contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
6. extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional).
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlul XI.
 
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin