Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

17-11-15 15:03

In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Reghin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Reghin- Centrul de Informare Turistică Reghin:

2 posturi -  referent de specialitate
2 posturi – referent (agent de turism)
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scose la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor de referent de specialitate scoase la concurs, după cum urmează:

- 1 post de referent de specialitate
1)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turismului, istorie, comunicare, economice ;
2) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 5 ani;
3) cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point,
4) cunoştinţe de limba engleză / francez nivel avansat;
5) spirit analitic şi capacitate de sinteză;
6) abilităţi de comunicare;
7) capacitate de lucru în echipă.

- 1 post de referent de specialitate
1)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turismului, istorie , comunicare, economice ;
2) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 5 ani;
3) cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point,
4) cunoştinţe de limba engleză / francez nivel avansat;
5) constituie avantaj cunoașterea limbii maghiare;
6) spirit analitic şi capacitate de sinteză;
7) abilităţi de comunicare;
8) capacitate de lucru în echipă.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS pentru posturile de referenti de specialitate scoase la concurs :
1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
2.Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
4.Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
5.Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;
6.Hotărârea de Guvern nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Master planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 – publicat pe pagina de web;
8) Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu completările și modificările ulterioare.

Condiţii specifice de ocupare pentru posturile de referenti  (agenti turism ) :
1) studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
2) constituie avantaj - curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.
3) vechime în muncă minim 3 ani
4) cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point,  ;
5) cunoştinţe de limba engleză / franceză-nivel mediu;
6) spirit analitic şi capacitate de sinteză;
7) abilităţi de comunicare;
8) capacitate de lucru în echipă.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS pentru referent ( agent turism )
1.Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
3.Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
4.Hotărârea de Guvern nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu completările și modificările ulterioare.
Concursul constă în următoarele etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) test limba engleza/franceză / maghiară;-probă eliminatorie
c) probă scrisă,
d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Reghin după cum urmează:
a) în data de 11.12.2015, ora 10,00 testul de limba engleza/franceză/maghiara-probă eliminatorie
b)în data de 15.12.2015, ora 10 proba scrisa,  data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 17.11.2015 până în data de 03.12.2015, ora 13, la Biroul Resurse Umane, Salarizare, administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, cam. 47  la etaj.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă (pentru vechimea dobândită până la data de 31.12.2010) şi o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011 (adeverinţa care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, trebuie sa respecte modelul aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
g) curriculum vitae.

La depunerea dosarului trebuie prezentate actele menţionate mai sus şi în original.