Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ DE PARTICIPARE

19-12-17 15:30

la atribuirea contractului de SERVICII SOCIALE CU CAZARE ÎN CENTRE REZIDENŢIALE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL REGHIN (ROF serviciu social cu cazare)

1. Persoana juridică achizitoare
Autoritatea contractantă - Municipiul Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, P-ţa Petru Maior, nr.41, cod fiscal 3675258, telefon 0265/511112, fax 0265/512542.
2. Tipul achiziției: servicii sociale cu cazare (art. 30, alin. (3), lit. a) din Legea 292/2011)
3. Tipul procedurii: Procedura simplificata proprie intr-o singura etapa
4. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate: serviciu social cu cazare
5. Cod CPV: 85311100-3 Servicii sociale pentru persoane în vârstă
6. Valoarea estimată a contractului: 10.000 lei fără TVA.
7. Durata contractului: 3 luni
8. Cantitatea: 8 beneficiari
9. Sursa de finanțare: Bugetul local
10. Termenul-limită de primire a ofertelor: 22.12.2017
11. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se transmit in plic inchis pe adresa:P-ța Petru Maior nr.41, loc. Reghin, jud. Mureș
12. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba romana
13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile
14. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: Pretul cel mai mic

PRIMAR  
PRECUP  MARIA

SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA