Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de licitaţie

25-09-15 13:15

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 07.10.2015, ora 15:00, licitația privind închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a două spații din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor, nr.27-33.

          Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
          Obiectul licitatiei îl constituie închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a două  spații  din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor, nr.27-33, având destinație de sală de legislație și birou, cu o suprafaţă utilă totală de 9,9 mp birou și 33,57 mp sală de legislație, domeniul public al Municipiului Reghin;
          Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă, competitivă cu strigare;
          Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; și HCL nr. 188 din 21.09.2015  privind închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a două  spații  din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor, nr.27-33;
          Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30; Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informare al Cetățeanului, până la data de 07.10.2015 orele 14.30.
          Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei.
          Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Municipiului Reghin, până la data deschiderii ofertelor. Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41 TREZ 4772 1A30 0530 XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru închirierea a două  spații  din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor, nr.27-33.
          Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.

PRIMAR  
PRECUP  MARIA
SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA