Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de licitaţie

25-09-15 13:11

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 06.10.2015, ora 11:00, licitația publică deschisă cu strigare în vederea vânzării a imobilului situat în municipiul Reghin, strada Mihai Viteazu F.N., domeniul privat al Municipiului Reghin.

          Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul  P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
          Obiectul licitatiei îl constituie vânzarea prin licitația publică deschisă cu strigare a imobilului situat în municipiul Reghin, strada Mihai Viteazu F.N., domeniul privat al Municipiului Reghin.
          Forma de licitaţie: licitaţie publică deschisă cu strigare;
          Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HCL nr. 119 din 23.09.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului situat în municipiul Reghin, strada Mihai Viteazu F.N., domeniul privat a Municipiului Reghin și HCL nr. 185/21.09.2015 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului situat în municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu f.n.
          Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Reghin – Centrul de informare al Cetățeanului, până la data de 06.10.2015 orele 10.30.
          Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 4.000 lei. Garanţia se poate depune în lei, la casieria instituţiei sau prin Ordin de plată.   
          Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr. RO41TREZ47721A300530XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru vânzare imobil și teren aferent acestuia situat în Reghin, str. Mihai Viteazu FN.
          Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.

PRIMAR  
PRECUP  MARIA
SECRETAR
RĂDOI MIRELA-MINODORA 
 
Download:
-Caiet de sarcini