Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de licitaţie

28-08-15 11:43

La sediul Municipiului Reghin, Sala de Ședinţe, va avea loc în data de 10.09.2015, ora 11:00, licitația publică deschisă în vederea vânzării Apartamentelor nr.2 și 6 și teren aferent în cote părți din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Republicii nr.1A, proprietate privată a Municipiului Reghin.

          Organizatorul licitației: Municipiul Reghin cu sediul în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, Cod fiscal 3675258, tel/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro
          Obiectul licitatiei îl constituie vânzarea prin licitaţie publică deschisă a apartamentelor nr. 2 și nr.6  și terenul aferent în cote părți, situate în Reghin, strada Republicii nr. 1A, aflate în proprietate privată a Municipiului Reghin;
          Forma de licitaţie: licitaţie public deschisă;
          Baza legală: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HCL nr. 150 din 30.07.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Reghin, strada Republicii nr.1A și HCL nr. 175/26.08.2015 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a Apartamentelor nr. 2 și nr.6, a cotelor părți comune precum și terenul aferent în cote părți din imobilul situat în Reghin, strada Republicii nr. 1A, aflate în proprietate privată a Municipiului Reghin;
          Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Municipiului Reghin, P-ța Petru Maior nr.41, jud. Mureș, camera 50, zilnic între orele 08,30 – 15,30;
          Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 5.000 lei.
          Garanţia se poate depune în lei, la casieria instituţiei sau prin Ordin de plată.
          Datele de identificare ale Municipiului Reghin sunt: cod fiscal 3675258, cont nr.RO41TREZ47721A300530XXXX deschis la Trezoreria Reghin, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de participare la licitaţia pentru vânzare imobil și teren aferent acestuia situat în Reghin, str. Republicii nr. 1A.
          Modul de desfășurare a licitației precum și documentele de eligibilitate care trebuie depuse sunt descrise în caietul de sarcini.

P. Primar
Secretar
Rădoi Mirela-Minodora