Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

14-07-15 09:28

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 17 august 2015 proba scrisă ora 10,00, respectiv 19 august 2015 ora 10,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  următoarelor funcţii publice de executie vacante:
-un post de inspector, clasa 1, grad profesional principal – Compartimentul Achizitii Publice, Management Proiecte,
-un post de inspector, clasa 1, grad profesional principal – Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
-un  post de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Invățământ, Cultură, Sport
 
Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice:
Inspector grad profesional principal
–Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Științelor tehnice sau economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
Inspector grad profesional principal – Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Știintelor tehnice sau urbanism;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;
Consilier grad profesional  asistent –Compartimentul Invatamant, Cultură, Sport
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  juridice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografiile  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  03 august 2015 orele 14,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante scoase la concurs:
-consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Invăţământ Cultură, Sport;
-inspector grad profesional  din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice Management de proiecte;
-inspector grad profesional  din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului publici (r2)  M.O. 251/2004;
2. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
3. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată- M.O     204/2001;
4. OUG nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii-actualizată- (M.O. 418/15.05.2006);
5. HG. nr. 925/2006- pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din OG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii-(M.O. 625/20.07.2006);
6. Legea nr, 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor- actualizată (M.O. nr. 163/07.08.1991); 
7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 373/10.07.2001);
8. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (M.O. 12/24.01.1995);
9. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
12. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;